诗词大全

和左仆射燕公春日端居述怀

朝代: 作者:任希古
丰野光三杰,妫庭赞五臣。
绨缃歌美誉,丝竹咏臣尘。
圣历开环象,昌年降甫申。
高门非舍筑,华构岂垂纶。
凤邸抟霄翰,龙池跃海鳞。
玉鼎升黄阁,金章谒紫宸。
礼闱通政本,文昌总国均。
调风振薄俗,清教叙彝伦。
星回应缇管,日御警寅宾。
叶上曾槐变,花发小堂春。
思挂五都冕,言访北山巾。
赫赫容台上,千祀耀平津。
fēng guāng sān jié
guī tíng zàn chén
xiāng měi
zhú yǒng chén chén
shèng kāi huán xiàng
chāng nián jiàng shēn
gāo mén fēi shě zhù
huá gòu chuí lún
fèng tuán xiāo hàn
lóng chí yuè hǎi lín
dǐng shēng huáng
jīn zhāng chén
wéi tōng zhèng běn
wén chāng zǒng guó jūn
diào fēng zhèn báo
qīng jiāo lún
xīng huí yīng guǎn
jǐng yín bīn
shàng céng huái biàn
huā xiǎo táng chūn
guà dōu miǎn
yán fǎng 访 běi shān jīn
róng tái shàng
qiān yào 耀 píng jīn

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
作者介绍
任希古
  任希古,字敬臣,棣州(今山东阳信县)人。唐朝大臣,文学家。生卒年均不详,约唐太宗贞观末年(公元650年)前后在世。五岁丧母,哀毁天至,刻...详情
相关作品
二秋叶神媛,七夕望仙妃。
影照河阳妓,色丽平津闱。
鹊桥波里出,龙车霄外飞。
露泫低珠佩,云移荐锦衣。
更深黄月落,夜久靥星稀。
空接灵台下,方恧辨支机。...
展开阅读全文V

二秋叶神媛,七夕望仙妃。
初秋时分携带者美丽侍妓,七月七的晚上盼望得到仙女的巧技。

影照河阳妓,色丽平津闱。
河阳美女的身影在舞动,平津产的帷幕也色彩靓丽起来。

鹊桥波里出,龙车霄外飞。
似乎鹊桥从银河里浮现出来,龙车在九霄之外飞奔。

露泫低珠佩,云移荐锦衣。
因为露水打湿,佩饰显得低垂,云彩漂移,象是进献锦绣衣物。

更深黄月落,夜久靥星稀。
夜渐渐深了,黄色的月亮落了下去,面对的星星也稀稀拉拉地。

空接灵台下,方恧辨支机。
空对着的灵台三星,正惭愧分辨不出那个是支机女(即织女星)。

二秋叶神媛(yuàn),七夕望仙妃。
叶:世,时期。神媛:仙女。

影照河阳妓,色丽平津闱。

鹊桥波里出,龙车霄外飞。

露泫低珠佩,云移荐(jiàn)锦衣。
荐:进献,祭献。

更深黄月落,夜久靥(yè)星稀。
靥:星光渐微渐隐的样子。

空接灵台下,方恧(nǜ)辨支机。
恧:惭愧。

èr qiū shén yuán
wàng xiān fēi
yǐng zhào yáng
píng jīn wéi
què qiáo chū
lóng chē xiāo wài fēi
xuàn zhū pèi
yún jiàn jǐn
gèng shēn huáng yuè luò
jiǔ xīng
kōng jiē líng tái xià
fāng biàn zhī
落日照高牖,凉风起庭树。
悠悠天宇平,昭昭月华度。
开轩卷绡幕,延首晞云路。
层汉有灵妃,仙居无与晤。
履化悲流易,临川怨迟暮。
昔从九春徂,方此三秋遇。
瑶...
展开阅读全文V
luò zhào gāo yǒu
liáng fēng tíng shù
yōu yōu tiān píng
zhāo zhāo yuè huá
kāi xuān juàn xiāo
yán shǒu yún
céng hàn yǒu líng fēi
xiān
huà bēi liú
lín chuān yuàn chí
cóng jiǔ chūn
fāng sān qiū
yáo jià yuè xīng
gài níng zhū
biàn 便 yán yào 耀 jǐng
yǎo tiǎo líng
shǐ yuè rén xīn
é jiàn xīn rén
yǎn lèi shōu shí
xián wán
chóu chàng shāng
péi huí láo yǒng
yóu 西 běi guī
kōng dōng nán
秋风始摇落,秋水正澄鲜。
飞眺牵牛渚,激赏镂鲸川。
岸珠沦晓魄,池灰敛曙烟。
泛查分写汉,仪星别构天。
云光波处动,日影浪中悬。
惊鸿絓蒲弋,游鲤入庄筌。
萍...
展开阅读全文V
qiū fēng shǐ yáo luò
qiū shuǐ zhèng chéng xiān
fēi tiào qiān niú zhǔ
shǎng lòu jīng chuān
àn zhū lún xiǎo
chí huī liǎn shǔ yān
fàn chá fèn xiě hàn
xīng bié gòu tiān
yún guāng chù dòng
yǐng làng zhōng xuán
jīng hóng 鸿 guà
yóu zhuāng quán
píng jiāng shàng
líng huā jìng qián
zhǎng lín dài qīng
cǎo fāng yàn
wén fēng kāi cuì liàn
hǎi kòng qīng lián
lán zūn shèng
kōng yǎng guì zhōu xiān
玉署三时晓,金羁五日归。
北林开逸径,东阁敞闲扉。
池镜分天色,云峰减日辉。
游鳞映荷聚,惊翰绕林飞。
披襟扬子宅,舒啸仰重闱。
shǔ sān shí xiǎo
jīn guī
běi lín kāi jìng
dōng chǎng xián fēi
chí jìng fèn tiān
yún fēng jiǎn huī
yóu lín yìng
jīng hàn rào lín fēi
jīn yáng zhái
shū xiào yǎng zhòng wéi
更多关于任希古的古诗>>
丰野光三杰,妫庭赞五臣。 绨缃歌美誉,丝竹咏臣尘。 圣历开环象,昌年降甫申。 高门非舍筑,华构岂垂纶。 凤邸抟霄翰,龙池跃海鳞。 玉鼎升黄阁,金章谒紫宸。 礼闱通政本,文昌总国均。 调风振薄俗,清教叙彝伦。 星回应缇管,日御警寅宾。 叶上曾槐变,花发小堂春。 思挂五都冕,言访北山巾。 赫赫容台上,千祀耀平津。
热门搜索:讯雷80s手机电视电影韩雪 刘涛 技术好明星照片迅雷软件下载官网下载
櫻花の島
网站地图